Thể Loại Phim "Vahsi Bati"

Hành Trình Django
2012

Hành Trình Django

The Night They Came Home
2024

The Night They Came Home

Thế Giới Viễn Tây
1973

Thế Giới Viễn Tây

Không Lùi Bước
2016

Không Lùi Bước

Blazing Saddles
1974

Blazing Saddles

Cô Thợ May
2015

Cô Thợ May

Rust

Rust

Báo Thù
2010

Báo Thù

Thiện, Ác, Tà
1966

Thiện, Ác, Tà

Rango: Tắc Kè Nhát Gan
2011

Rango: Tắc Kè Nhát Gan

Rio Bravo
1959

Rio Bravo

The Five
2023

The Five

Black '47
2018

Black '47

High Plains Drifter
1973

High Plains Drifter

Miền Viễn Tây Ngày Ấy
1968

Miền Viễn Tây Ngày Ấy

Dead for a Dollar
2022

Dead for a Dollar

Không Tha Thứ
1992

Không Tha Thứ

Người về từ cõi chết
2015

Người về từ cõi chết

Spirit: Ngựa Giống Nòi Cimarron
2002

Spirit: Ngựa Giống Nòi Cimarron

Cao Bồi & Người Ngoài Hành Tinh
2011

Cao Bồi & Người Ngoài Hành Tinh